Professionalism & Experience

on your side

Our legal services cover various legal fields, primarily focusing on criminalcivilfamily, labour and business law with emphasis on procedural protection of fundamental rights and freedoms guaranteed by the Constitution and the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. We further offer solutions to problems with insolvency and distraint, we deal with intellectual property rightsthe healthcare law, the public procurement law and out foreign clients also benefit in form of the so called expat service. We are offering complex service to both local and foreign individuals and legal entities to resolve any situations arising during their personal life or professional and business activities. Feel free to approach us with any single issue or a request for advise or even arrange a long-term contract to enjoy long-term cooperation. We always strive to lay utmost emphasis on personal and accommodating approach to every client, striving to seek the best effective solution for your issues possible.  

Sledujte nás
Follow us
Call us
zavolejte nám
kontaktujte nás
Contact us
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Copyright notice

Copyright notice

Copyright (c) 2019 ak-maderyc

Click for English Version

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Zásady zpracování osobních údajů a využívání cookies popisují jak Mgr. Alexandra Maděryč, ev.č.  ČAK 14600, se sídlem Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1 získává a zpracovává informace o návštěvnících webových stránek www.ak-maderyc.cz  („webové stránky“).

Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 •         poskytujeme vám služby;
 •         poskytujeme vám na vaši žádost podporu a pomoc;
 •         plníme smluvní povinnosti;
 •         plníme právní povinnosti;

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami vyjma:

 •         orgánů veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 •         poskytovatelů údržby informačního systému
 •         další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu a to plnění dle smlouvy anebo poskytování služeb v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákonem č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

CO JSOU COOKIES?

Pojmem cookies se myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou automaticky shromažďovat osobní údaje při návštěvě webových stránek.

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem internetovém prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

ÚČEL COOKIES

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

       slouží k efektivní navigaci na webové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského prostředí webové stránky;

       umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil webové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.

DRUHY COOKIES

Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

       Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky.

       Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

       Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

       Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě webových stránek.

Podle účelu použití lze cookies dělit na:

       Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webové stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší webové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali.

       Výkonnostní cookies používáme ke zlepšení fungování webových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z webových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků webových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, jsou souhrnné a anonymní.

       Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě webových stránek. Neshromažďují ale informace, které by vás dokázaly identifikovat.

       Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání webových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

ODMÍTNUTÍ COOKIES

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se vám podařit získat přístup na webové stránky nebo do některých jejích částí (např. uživatelské konto).

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Můžete rovněž změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vás upozornil pokaždé, když je vám nabízen nějaký soubor cookie. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:   

K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

ODKAZY

Další užitečné informace o souborech cookies můžete nalézt na následujících internetových stránkách:

 •         www.aboutcookies.org
 •         www.allaboutcookies.org
 •         www.youronlinechoices.eu

VAŠE PRÁVA

Máte právo na:

 •         přístup k osobním údajům;
 •         výmaz osobních údajů;
 •         omezení zpracování, pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech správce;
 •         přenositelnost údajů;
 •         odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud jsou údaje zpracovávaný na základě souhlasu;
 •         právo na stížnost proti zpracování osobních údajů podanou k  Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Budete-li mít dotazy týkající se zpracovávaných osobních údajů anebo cookies, prosím obraťte se na:

Mgr. Alexandra Maděryč

Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1

alexandra@ak-maderyc.cz

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 12.3.2019.

English Version

PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROCESSING AND UTILISATION OF COOKIES

Principles of data processing and utilisation of cookies describe the way Mgr. Alexandra Maděryč, reg. No.  ČAK(Czech Bar Association No. – probably remains unchanged 14600), with the registered office at Petrska 1136/12, 110 00 Prague 1 gathers and processes information about visitors to the website  www.ak-maderyc.cz  (”Website“).

Cases associated with collection of your personal data are outlined below:

 •         rendering services for you;
 •         provision of support and assistance upon your request;
 •         compliance with contractual duties;
 •         compliance with legal duties;

Your personal data is never shared with any third party, except for:

 •         public authorities (e.g. courts, administrative bodies)
 •         providers of information system maintenance
 •         other recipients as needed and instructed by the client.

Processing of any personal data will be restricted to the period absolutely necessary for provision of any agreed supplies or rendering of services in accordance with the Act No. 85/1996 Coll. (the Legal Profession Act), the Act No. 499/2004 Coll. (on Archiving and Records Management and on the Amendment of Selected Acts) and the Ordinance of the European Parliament and the (EU) Council 2016/679 from April 27th, 2016 on protection of physical persons in relevance with personal data processing and unrestricted movement of such data and on termination of the Directive 95/46/ES (the GDPR Ordinance).

WHAT ARE COOKIES?

The term cookies refers to cookie files and other similar technologies (for example pixel signs, Website signals or device identifiers) capable of automatic collection of personal data of Website visitors.

Cookies are files of low data content present in your internet browser or a mobile application, designed for saving and receipt of identifiers and other information about computers, phones and other devices used to access the Website and helping us to provide, protect and enhance the services provided.

PURPOSE OF COOKIES

Using cookies will enable us serve you with the services and products matching your needs and interests to the best extent possible. Cookies enable recording of details concerning your visit to our Website and facilitate easier and faster loading of the same during your subsequent visits.

The main purpose of cookies comprises:

       effective navigation within the Website or application, for personalisation, saving of preset values and generally for enhancement of the Website user environment;

       ability to identify and recognize recurring visitors from newcomers.

TYPES OF COOKIES

Cookies can be differentiated using several criteria. Cookies may be classed into two categories, depending on their creating and processing entity:

       The first party cookies for direct creation of the Website or scripts on the same domain. Their most common purpose is to ensure Website operability.

       The third party cookies created by other websites. These websites own certain content, e.g. adverts, images or videos, on the Website visited.

Cookies can also be differentiated by their permanence to:

       Session cookies that are temporary. These are saved in your device only until you stop working with the internet browser and will be deleted once the browser has been closed. These cookies are essential for proper operability of the Website or associated applications.

       Persistent cookies may be used to facilitate your easier and more convenient navigation within our Website (e.g. an easier and faster navigation). These cookies remain in your browser for a longer period until removed manually. The duration of such period depends on the particular settings of your internet browser. Persistent cookies enable transfer of information to an internet server upon each visit to the Website.

Cookies may be classed in categories as follows, depending on their purpose:

       Essential cookies that are required to operate the Website. These include cookies enabling you to access secured sections of the Website, for example. These cookies do not gather data about users that may be utilised for marketing purposes or to keep track of individual pages visited by users on the internet.

       Performance cookies are used to enhance the operability of our Website. These cookies gather data concerning use of this Website by respective users, e.g. the pages receiving most frequent visits and potential occurrence of error messages from the Website. These also allow us record and compute numbers of visitors to the Website, allowing us to keep track of its particular use by various visitors. These cookies do not gather information to enable personal identification of users. The information gathered by these cookies is collective and anonymous.

       Functional cookies facilitate control and enhance functions within the Website. These serve to launch specific functions of the Website (e.g. video playing) and to ensure their desired customisation (e.g. language settings) with the aim to improve your experience with our Website. Functional cookies also serve us to remember your preference for any future visit of our Website. However, these do not gather any details capable of identifying you.

       Profiling cookies are used for tracking of preferences disclosed while using the Website and in order to distribute promotion newsletters in accordance with the established preferences.

REJECTION OF COOKIES

Cookies may be rejected or filtered via the settings feature of your internet browser. However, should you proceed with turning the cookies in your browser off (including the essential cookies), you may fail to gain access to the Website or any of its sections (e.g. your user account).

For privacy settings to allow using/rejection of cookies, please refer to the menu of the particular internet browser. You may also change the settings of your browser to receive prompt notifications whenever offered to use some cookie file. For settings of cookie files in the most common internet browsers, please using the following links:   

There are also numerous third-party applications available to block or control cookies. Any cookies already stored in your device can be also erased by deleting the browsing history. Make sure the option to delete cookies is ticked off, when doing so.

LINKS

For further useful cookie files, please refer to the following websites:

 •         www.aboutcookies.org
 •         www.allaboutcookies.org
 •         www.youronlinechoices.eu

YOUR RIGHTS

Your have the right to:

 •         access your personal data;
 •         deletion of personal data;
 •         restriction of processing, whenever based on legitimate interests of the administrator;
 •         data transferability;
 •         waive our consent with personal data processing, for any processing subject to your consent;
 •         file a complaint against personal data processing with the Office for Personal Data Protection (www.uoou.cz).

CONTACT DETAILS

Should you have any enquiries regarding personal data processing or cookies, please contact:

Mgr. Alexandra Maděryč

Petrska 1136/12, 110 00 Prague 1

alexandra@ak-maderyc.cz